Travay a distans ak kominote yo pou anpeche viris la gaye

Nou ka travay a distans ak kominote nou kolabore yo pou enfóme lidè lokal yo ak manm kominote yo.

Men eksperyans nou fè:

1) premyeman, nou asire nou lidè lokal la oubyen yon moun nan gwoup la gen yon telefón ki ka fè video.

2) mete minit pou moun sa a . Sil pa konnen kijan pou itilize video a , ou ka montrel fèl, men an jeneral pitit yo oubyen manm fanmi yo oubyen yon manm nan kominote a ka ede nan sa.

3) Fikse règ pou fómasyon an epi di klè enpótans règ sa yo.

-Pa dwe gen plis ke 10 moun pou fómasyon an

-Tout moun nan espas la dwe chita alèz san yo pa kole youn lót. Li pi bon toujou si nou chita nan lakou.

4) Prepare sa ou pral pale nan lang kreyól. Fèl pi klè posib epi voyel davans pa whats ap pou lidè a gentan lil epi gadel ak patisipan yo anvan, you fason pou yo gentan byen reflechi sou pwen yo.

5) Fè yo note tout kesyon yo ta genyen anvan epi mande lidè a voye kesyon sa yo pou ou. Sa pral ede w pi konkrè, pi klè nan entèvansyon an . Sa pral ede w wè tou ki kote pou rete plis nan entèvansyon an.

6) Chak moun ki gen enfómasyon an ka patajel ak 10 lót moun , yo dwe swiv menm prensip yo tou. Konsa, nap rive touche anpil moun. Pa bliye chak grenn moun ou sove se 100 lót ou sove.

6) Fè eksperyans lan wa wè, li mache pou nou.

Guerda L. Constant

An nou mete men. Li pa twó ta.😊😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s