Kèk lide sou jan nou ka óganize davans pou move vizitè sa. Youn di lot…pataje alawonnbadè e sinou gen lot refleksyon ajoute…..

Nou ka wè se óganizasyon, panik ak mank enfómasyon, pa pran oserye ki fè viris sa a plis pwopaje. Nou manke tout bagay sa yo bó lakay pa nou. Men an nou fè efó jan nou kapab pou frennen move vizitè sa. Men Kek bagay m reflechi ( m swete ti refleksyon sa yo ap itil nou) pou nou gen lakay nou pou kenbe sizoka move vizitè sa a debake san envitasyon epi li blije nou rete anndan kay la.

Si nou gen mwayen piti kou li ye, mete yo la pou nou pa oblije pran foul al achte yo. Se nan foul la viris la ka pwopaje pi byen. Pito nou pare olye nou pa pare. Epi si move vizitè sa a gras a Dye kase tèt tounen, afè nou tou la. Nou konn fè sa deja men kek fwa nou ka bliye kel bagay nan moman panik.

1) kloroks, savon , dlo nan moman se pi bon patnè ou yo ye.pa bliye sa

2) vinaigre ak sel

3) balèn ak alimèt, bwa pen, gaz blan, kafe,chokola, kasav, mamba…fey nou abitye bwè tankou sitwon, zoranj si, kanel..elatriye mete yo seche. Yo ka ede w le swa ak pen ounyen kasav si manje w fini epinou oblijenrere plis tann anndan.

4) papye jounal si se twalèt bwa ou genyen. Ranje yo nan yon sachet. Netwaye twalèt la byen pwóp. Ou konn fè sa deja men fwa sa a wap fèl pi byen toujou.

5) Achte hareng olye ze ak poul blanch li pap gate e.li gen asid folik bon pou ou.

6) achte spageti, makaroni Manje sa yo fet vit, yo itilize mwens gaz mwens chabon e.timoun yo renmen l.

7)farine frans ka bay bon pate kóde leswa ak labouyi, avwan ak farin mayi ka bay bon labouyi tou

8) si ou gen jaden ebyen manje sa w genyen

9) menm si ou gen gaz , achte chabon ak bwa pen kanmenm.

10) achte pat dantifris met la paske ou ka pa ka jwenn oubyen lap vinn twó chè sitou fwontyè fèmen ak vwazen.

11)achte ble, mayi yo pap gate fasil depi yo pa fèmen. Achte Pwa si gen mwayen.

12) pou medikaman ou bezwen swa pou ou swa pou timounnou yo, pale ak doktè w. Mandel konsèy. Pa tann dènye moman pou rele l, ou ka pa ka jwenn li, se kiunye a pou fè sa.

Achte manje yo oubyen mezire sa wap itilize. Sizoka ou oblije fèmen anndan pou pap bezwen pran foul pou al achte yo.

Se kounye a ou finn li teks la pou óganize kay la, pa di virus la pa ayiti, wap gentan óganize w. Sonje aji kómsi li te la. Se kounye a pou aplike prensip pwoteksyon yo tou.

Seksyon kwizin, metres oubyen mèt kay la se nou ki pou jere l oubyen nou tou de swivan abitid nou. Menm bagay pou twalèt yo tou. Paske se la mikwób ka plis chita. Evite anpil ale vini. Sechenyo, viris sa a renmen kote ki mouye, pa sitirel.

– Li evidan timoun yo pap rete chita, gentan kite lespri w aksepte sa. Gen kèk bagay ki ka ede ou jere yo anndan kay la lajounen kou aswè, ke gen kouran ke pa gen kouran

A)Jwe kat , roslè, pench, domino..elatriye

C)leswa rakonte istwa krik-krak, Tezen, bouki malis….yo renmen sa. Se yon bon okazyon pou pwofite jwe ak yo epinpase bon moman..

Gen anpil lot jwèt toujou se chwa pa nou.

-Se bon moman tou poubtravay ak yo sou matyè de baz yo ou yo ka ratrape mank yo genyen.

-Kek bagay ou pa bezwen nan kay la retire yo, mere.to yon kote tankou bagay ki ka kraze ou pap bezwen itilize

M garanti w si ou pa retire yo, ou pral reyachte apre sa epi nou pa vle yo blese. Se pa moman pou yo ale lopital..di yo sa.

D) Yo pral manje anpil 🥳, yo pral fè tti dezód. Asire w ou gen popcorn, kasav, mamba , kokoye rache, tablet, konfiti tomat ak lot bagay ki ka ede yo pa kraze tout sa w gen nan kay la. Timoun se manjèd ze, yo pa konn doulè manman poul. Reflechi an avans pou yo.

E )Rasire timoun yo. Sonje yap koute tout sa nap di e yap koute nouvel. Se fason nou reyaji ki pral asire yo, pa sa nou di yo selman.

F) Si ou gen lakou, gen balon, kod jwe antrenou selman sizoka nou blije fèmen anndan

G) Si ou gen moun ap travay,.kitel al jwenn fanmi pa li. Ba li kloroks savon ak kek bagay nan sa ou genyen. Asire li konprann enfómasyon yo byen

H)kite afè zo yo pou chen yo 😥😥, reziste pou pa niche dwèt nou, m garanti w ou ka bliye…kenbe ….sonje vi w pi enpótan

I) Priye ansanm, rete pozitif

Youn di lot…

Pou sèvi w

Guerda L. Constant

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s