Travay a distans ak kominote yo pou anpeche viris la gaye

Nou ka travay a distans ak kominote nou kolabore yo pou enfóme lidè lokal yo ak manm kominote yo.

Men eksperyans nou fè:

1) premyeman, nou asire nou lidè lokal la oubyen yon moun nan gwoup la gen yon telefón ki ka fè video.

2) mete minit pou moun sa a . Sil pa konnen kijan pou itilize video a , ou ka montrel fèl, men an jeneral pitit yo oubyen manm fanmi yo oubyen yon manm nan kominote a ka ede nan sa.

3) Fikse règ pou fómasyon an epi di klè enpótans règ sa yo.

-Pa dwe gen plis ke 10 moun pou fómasyon an

-Tout moun nan espas la dwe chita alèz san yo pa kole youn lót. Li pi bon toujou si nou chita nan lakou.

4) Prepare sa ou pral pale nan lang kreyól. Fèl pi klè posib epi voyel davans pa whats ap pou lidè a gentan lil epi gadel ak patisipan yo anvan, you fason pou yo gentan byen reflechi sou pwen yo.

5) Fè yo note tout kesyon yo ta genyen anvan epi mande lidè a voye kesyon sa yo pou ou. Sa pral ede w pi konkrè, pi klè nan entèvansyon an . Sa pral ede w wè tou ki kote pou rete plis nan entèvansyon an.

6) Chak moun ki gen enfómasyon an ka patajel ak 10 lót moun , yo dwe swiv menm prensip yo tou. Konsa, nap rive touche anpil moun. Pa bliye chak grenn moun ou sove se 100 lót ou sove.

6) Fè eksperyans lan wa wè, li mache pou nou.

Guerda L. Constant

An nou mete men. Li pa twó ta.😊😊

Kèk lide sou jan nou ka óganize davans pou move vizitè sa. Youn di lot…pataje alawonnbadè e sinou gen lot refleksyon ajoute…..

Nou ka wè se óganizasyon, panik ak mank enfómasyon, pa pran oserye ki fè viris sa a plis pwopaje. Nou manke tout bagay sa yo bó lakay pa nou. Men an nou fè efó jan nou kapab pou frennen move vizitè sa. Men Kek bagay m reflechi ( m swete ti refleksyon sa yo ap itil nou) pou nou gen lakay nou pou kenbe sizoka move vizitè sa a debake san envitasyon epi li blije nou rete anndan kay la.

Si nou gen mwayen piti kou li ye, mete yo la pou nou pa oblije pran foul al achte yo. Se nan foul la viris la ka pwopaje pi byen. Pito nou pare olye nou pa pare. Epi si move vizitè sa a gras a Dye kase tèt tounen, afè nou tou la. Nou konn fè sa deja men kek fwa nou ka bliye kel bagay nan moman panik.

1) kloroks, savon , dlo nan moman se pi bon patnè ou yo ye.pa bliye sa

2) vinaigre ak sel

3) balèn ak alimèt, bwa pen, gaz blan, kafe,chokola, kasav, mamba…fey nou abitye bwè tankou sitwon, zoranj si, kanel..elatriye mete yo seche. Yo ka ede w le swa ak pen ounyen kasav si manje w fini epinou oblijenrere plis tann anndan.

4) papye jounal si se twalèt bwa ou genyen. Ranje yo nan yon sachet. Netwaye twalèt la byen pwóp. Ou konn fè sa deja men fwa sa a wap fèl pi byen toujou.

5) Achte hareng olye ze ak poul blanch li pap gate e.li gen asid folik bon pou ou.

6) achte spageti, makaroni Manje sa yo fet vit, yo itilize mwens gaz mwens chabon e.timoun yo renmen l.

7)farine frans ka bay bon pate kóde leswa ak labouyi, avwan ak farin mayi ka bay bon labouyi tou

8) si ou gen jaden ebyen manje sa w genyen

9) menm si ou gen gaz , achte chabon ak bwa pen kanmenm.

10) achte pat dantifris met la paske ou ka pa ka jwenn oubyen lap vinn twó chè sitou fwontyè fèmen ak vwazen.

11)achte ble, mayi yo pap gate fasil depi yo pa fèmen. Achte Pwa si gen mwayen.

12) pou medikaman ou bezwen swa pou ou swa pou timounnou yo, pale ak doktè w. Mandel konsèy. Pa tann dènye moman pou rele l, ou ka pa ka jwenn li, se kiunye a pou fè sa.

Achte manje yo oubyen mezire sa wap itilize. Sizoka ou oblije fèmen anndan pou pap bezwen pran foul pou al achte yo.

Se kounye a ou finn li teks la pou óganize kay la, pa di virus la pa ayiti, wap gentan óganize w. Sonje aji kómsi li te la. Se kounye a pou aplike prensip pwoteksyon yo tou.

Seksyon kwizin, metres oubyen mèt kay la se nou ki pou jere l oubyen nou tou de swivan abitid nou. Menm bagay pou twalèt yo tou. Paske se la mikwób ka plis chita. Evite anpil ale vini. Sechenyo, viris sa a renmen kote ki mouye, pa sitirel.

– Li evidan timoun yo pap rete chita, gentan kite lespri w aksepte sa. Gen kèk bagay ki ka ede ou jere yo anndan kay la lajounen kou aswè, ke gen kouran ke pa gen kouran

A)Jwe kat , roslè, pench, domino..elatriye

C)leswa rakonte istwa krik-krak, Tezen, bouki malis….yo renmen sa. Se yon bon okazyon pou pwofite jwe ak yo epinpase bon moman..

Gen anpil lot jwèt toujou se chwa pa nou.

-Se bon moman tou poubtravay ak yo sou matyè de baz yo ou yo ka ratrape mank yo genyen.

-Kek bagay ou pa bezwen nan kay la retire yo, mere.to yon kote tankou bagay ki ka kraze ou pap bezwen itilize

M garanti w si ou pa retire yo, ou pral reyachte apre sa epi nou pa vle yo blese. Se pa moman pou yo ale lopital..di yo sa.

D) Yo pral manje anpil 🥳, yo pral fè tti dezód. Asire w ou gen popcorn, kasav, mamba , kokoye rache, tablet, konfiti tomat ak lot bagay ki ka ede yo pa kraze tout sa w gen nan kay la. Timoun se manjèd ze, yo pa konn doulè manman poul. Reflechi an avans pou yo.

E )Rasire timoun yo. Sonje yap koute tout sa nap di e yap koute nouvel. Se fason nou reyaji ki pral asire yo, pa sa nou di yo selman.

F) Si ou gen lakou, gen balon, kod jwe antrenou selman sizoka nou blije fèmen anndan

G) Si ou gen moun ap travay,.kitel al jwenn fanmi pa li. Ba li kloroks savon ak kek bagay nan sa ou genyen. Asire li konprann enfómasyon yo byen

H)kite afè zo yo pou chen yo 😥😥, reziste pou pa niche dwèt nou, m garanti w ou ka bliye…kenbe ….sonje vi w pi enpótan

I) Priye ansanm, rete pozitif

Youn di lot…

Pou sèvi w

Guerda L. Constant

An nou Oganize nou pou pa kite viris sa a pwopaje (update).

Men kek bagay pou nou chanje lakay nou nan moman malè pandye coronavirus la. Nou abitye fè yo. Fók nou sispann yo. Nou ka mete yo nan kek reklam sansibilizasyon radyo, video oubyen youn di lót..

Ou ka reflechi epi ajoute lót refleksyon tou.

Si ou ka li nót sa a , pwobableman ou gen anpil enfómasyon sou coronavirus la deja, men gen milye frè ak sè nou yo ki pa panse a sa.

Pale ak fanmi ou, kominote w, nan radyo sou abitid sa yo ki dwe chanje. Pa tann pou fè sa.

-Goute manje

Pa mete manje nan men w pou goutel

Pran yon kiyè , goutel epi lave kiyè sa a

-goblè / asyèt/ból dwe pèsonèl

Bay chak moun nan kay la yon goblè, asyèt, ból yo. Afè map bwè ti gout kite tigout pou ou, pa nan plas li jodia . Si sa pa posib, chak fwa yon moun finn bwè dlo oubyen ji, manje nan yon asyèt, lave yo anvan yon lót moun metel nan bouch li. Pa pran kiyè moun ap manje pou mete nan bouch ou sou preteks manje a cho oubyen santi bon ou pap gentan pran viris la. Wap gentan pran l.

-Netwaye figi pitit nou

Manman ayisyen yo renmen pase dwèt yo nan lang yo pou netwaye kwen je pitit yo avèk akote bouch yo ki blanch. Pa fè sa ankó. Fè pitit la al lave figil li epi lap tout netwaye kwen je l. Pa mete men nan figi ditou ni nan paw ni nan pa lót moun

-File zegwi

Pa mete fil la nan bouch ou pou ka file li nan zegwi a lè wap koud, mouyel pito ak dlo pou pa kontamine tèt ou.

-gen kek bagay ou pa dwe achte nan lari . Genyen si ou achte ou ka chofe yo sou dife anvan ou manje yo. Pa egz…pikliz, salad, tablèt, kasav, labapen bouyi, kann kale, …..elatriye bagay sa yo mande itilizasyon men anpil… .

Sonje tou manje manje pike ap fè nou touse epi fè je kouri dlo…sa vle di nou ka mere men nou nan je nou. Si ou manjel kanmenm fè anpil atansyon.

– lè ou achte dlo nan sachè oubyen ti kawól krèm, sachè bonbon, sirèt…elatriye lave sachè yo nan dlo kloroks ak savon anvan ou mete yo nan ouvri yo. Epi toujou asire men ou pwop.

-pran abitid bwè ji cho olye wap achte glas nan lari pou glase ji. Dayè likid cho a pi bon pou ou.

-lè wachte gazez, pa jis souyel epi bwèl. Lave yo nan dlo kloroks anvan ou metel nan bouch ou.

-Pa krache atè. Se yon abitid pou nou kite. Si bouch ou konn voye krache lè wap pale, rete a yon distans ki pi lwen de moun wap pale a, respekte distans resp sante yo bay .

– Si ou pral wè yon malad lopital, se pa moman pou mennen timoun avè w. Pran anpil prekosyon paske lopital se la mikwób chita menm.

– si ou sot kote moun ki malad, oubyen nan lari kote ou fwote ak anpil moun, pa rantre nan kay ou ak rad la, kite yo deyó nan solèy, rele moun pote savon epi vide dlo ki gen kloroks sou menm ou, ponyèt ou anvan ou antre nan kay la.

-Anvan ou rantre lakay ou, kite soulye ou deyó, ou pa konn sa w pile nan lari a. Dezenfekte telefón, bous , valiz ki nan men ou, bouk sentiron ou.pou pa pote madichon sa a anndan lakay ou.

-Sispann bobo timoun yo lè nou wè yo fre, bèl. Ou ka di yo ou renmen yo san ou pa bobo yo. Pa bliye , timoun nan ka pote maladi a ba ou byen fasil san li pa gen gwo efè sou li. Lè sa eksplike li sa, lap konprann.

-mesye kap bwè tafia yo. Nan pase boutèy de men an menm pou vide tafia nan vè pa w ou ka pran viris la si youn nan moun yo gentan atrapel. Aranje nou pou konnen jan nap fèl pou nou pwoteje youn lót.

-moun kap fimen yo

Pito ou achte yon póch sigaret olye yon grenn . Men ou ale direk direk nan bouch ou ak sigarèt la. E si ou achte yon poch, tou pase yon ti sevyet ki gen dlo, savon ak kloroks sou poch la tou(li an plastik li pap chire) anvan ou louvri li pou pran yon grenn mete nan bouch ou. Epinasire mennou pwop. Se yon bon okazyon pou kite fimen 🤫.

-pa bay timoun yo lajan pou achte nan men machann yo nan lari a. Pa voye timoun yo al achte pou nou..li pap gen refleks pou pran tout prekosyon yo epi lap pote viris la ba ou anndan kay la.

-Pa mete sachè ki soti nan mache, maket anndan lakay ou, sou tab la. Kite yo deyó. Lave pwodwi ou sot achte yo byen lave ak dlo kloroks, savon anvan ou rantre yo nan kay la

-pa rele timoun yo vinn ede ak acha ou sot fè. Se yon bon fason pou redwi risk pou viris la pa rantre anndan lakay ou. Rele yon granmoun pito..

Transpótasyon an jeneral:

1)Pou transp piblik yo. Chofè a,mete dlo ak kloroks pou tout pasaje lave men yo anvan yo monte bis la. Dezenfekte kote men touche nan machin nan. Sekirize tèt ou. Wap manyen lajan, lave menw souvan.

2) olye nou pase mizik video nan bis la, pase video ki pou sansibilize pasaje yo sou pandemi an an kreyól pandan yap swiv mezi sekirite yo

3)pou transpó kamyonet, taksi machin ak moto, mete galon dlo ki gen kloroks ak savon li nan machin yo. Chofè taksi moto yo , mache aknti bidon nou ki gen dlo, kloroks ak savon. Pasaje yo responsab pote boutéy dlo ki gen kloroks nan boutey plastik epi savon nan valiz pa yo. Chaje galon ak boutèy vid nan tout kote kay tout moun. Pa okipe moun ki diw egzajere wi ou dwe egzajere menm.

Chofè moto pa pote plis ke yon moun pou. Mete chans pa pran viris la bó kote.

-Pompis yo, mete dlo ou ak savon kote nou. Men nou pral nan lajan toutan.

Pou machann nan lari yo

1) machann pistach, pa kale psitach la, pa pran li ak men w, pran li ak yon mezi ki gen manch. Mache ak ti galon dlo ou ak kloroks ak savon pou lave men w apre ou finn touche kob yo.

2)machann kann kale pa kale kann ankó. Moun ki achte kann nan lavel ak dlo kloroks ak fab byen lave oubyen pa manje kann nan lari ditou.

3)Machann fritay , manje kwit, mete yon bokit dlo akote w ki gen kloroks ak savon. Asire w men ou lave pwop apre ou finn touche kob la, asire ni men moun kap achte manje a lave. Se sel fason pou asire biznis lan ap kontinye mache depi moun pa malad. Pa bliye Lave menm w apre ou touche kob ou

4)Machann kafe ak pen

Bokit dlo kloroks ou ak savon lave dwe bó kote w. Pa manyen pen yo ak men w. Oubyen pase pen an sou dife anvan ou vann li bay kliyan an.

Machann pèpè yo .Evite pousyè rad yo ki ka fè je nou grate nou. Nou ka gen tandans al grate je nou.

2)Machann ze bouyi ak fig. Pa kale ze a. Ze a ak Fig la dwe lave ak dlo ki gen kloroks si kliyan ap manje l menm kote a. Men kliyan dwe lave tou anvan li manje si se lakay li li prale avek li

Met ak Metres kay yo

1) fóme jeran, sèvant si nou genyen lakay nou sou koronaviris la pou yo ka ede w pi byen epi fóme moun lakay yo. Se yo nan anpil ka ki al nan mache, fè manje.

2) fóme timoun yo bonè sou pandemi an.

3)pa kite timoun yo jwe ak lot timoun sou katye yo. Kenbe yo nan kay la. Timoun yo ka pran viris la fasil epi pote viris la ba ou menm lè viris la pa aji sou li.

4)pa fè ji ak men nou pou nou ka redwi risk atrape viris la, lave fwi byen lave avek dlo ki gen kloroks epi manjel, gen mwens risk

-kouzin, matant, manman yo, Pa kase ti moso siret bay timoun yo moso. Senyon mwaye ou ka pwopaje viris la.
-Pa mete bros a dent yo menm kote nan kay la. Si yon moun malad pou pa simaye viris la nan kay la. Sèvyèt yo dwe separe.

3) Prepare bokit dlo ak kloroks, metel akote pot la ki fasilite moun kap rantre lave men yo. Netwaye pot yo kote men moun ka touche sitou pót devan ak dèyè kay, pót twalèt, pot kwizin kote moun pase anpil. Mete kloroks ak dlo nan twalet, nan kwizin. Veye timoun yo ak kloroks la pou yo pa bwèl. Montre chak moun pou yo pase sèvyet ak kloroks nan robinè ak kote yo flush la. Si se twalèt bwa, lavel ak bon dlo fab ak kloroks.

Kloroks ak dlo dwe pi bon zanmi nou genyen.

5)Pa pè ni jennen di moun pa ka rantre lakay ou, ba w akolad, bo w bó figi w. Mwens vizit pi bon paske mwens moun.

6) depi kounye a bay chak moun afè pa yo, dra , tet zórye, kabann(pou sa ki kapab yo). Chak moun dwe mete bwós a dan li apa.

Konsidere tout moun sispek, menm si se anndan lakay ou,toutan viris la poko disparet.

7) Pa kouri bobo mari madanm timoun lè ou antre..lave men ou anvan. Mete rad ak soulye nou te pran lari deyó kay la, netwaye telefon, centiron, bous nou ….E si ou sispek yon moun ou te ak li ka pran, mete ou apa nan kay la pou pwoteje lot moun yo pandan wap swiv sante w epi rele responsab nan leta a ki okipe de ka coronaviris la.

8) Si moun nan mouri lakay ou e li te malad rele sèvis konsène pou konnen sa pou fè. Men an nou swete pa rive la. Nan antèman rete a distans youn lot. Si ou konn pran kriz rete lakay ou.

Kisa ankó?

1) Sonje se yon moman difisil ki pote anpil stress. Mete tèt nou an plas. Tankou gen moun lè yo strese yo manje zong yo, mete men yo nan machwè yo, koumanse chanje abitid sa a.

2) Anpil fwa medam yo kap travay nan stidyo bote yo, oubyen moun kap mete woulo lakay yo, nou konn mete pens cheve nan bouch nou lè nap mete woulo, pa fè sa ankó.

3) pa kite zong yo long. Koupe yo kout.konsa lè nou lave men nou pou men an ka pi pwóp.

Lót abitid:
1)Plim poul pase nan bouch, mete nan zórèy, pou anpil moun li dous, men kite abitid sa a pou pa pran viris la.

2)Anpil moun mete dwèt yo nan bouch yo lè yap konte lajan pou dekole fèy lajan an p fè sa.

3) Manje tomtom ak kalalou ak men nou, pa fè sa.

4)Sispann mete laptop sou kapann ou dómi epi netwaye l souvan.

5) makiyaj fè nou mete men nou nan figi nou sitou lè nap pase kreyon anba je nou. Sonje viris sa a ka antre anndan ou pa lentèmedyè je w. Kite makiyaj la nan moman sa a pou pa manyen figi w oubyen pran anpil prekosyon.

6) Si wal achte medikaman, manje , ale nan maket, mache, epicerie, reflechi ke gen moun ki manyen pwodwi sa yo, netwayel ak yon sevyet ki gen dlo kloroks, lave men w. Anvan ou antre ak yo nan machin ou.

17) Pa pataje ecouteur, telefon ak moun, kelkeswa moun nan

18) Moun krache atè anpil. Pa fè sa ankó sinou te konn fèl. wap pwopaje viris la.

19) Si ou gen kichoy patajel ak lot la. Pa iye se kore youn lot ak yon bel mouvman solidarite ki ka ede youn lot.

Viris la fè gwo dega nan gwo peyi, paske anpil peyi yo pat pran li oserye. Nou pa gen sistem yo genyen nan peyi sa yo. Mete tout chans bó kote w pou li pa rantre lakay ou oubyen pou li pa fè kantite dega pou li ta fè.

Nou ka rive fè mwens dega si nou respekte kek pwen pi wo yo. Pi bonè se granm maten. Sèl fason pou pa panike, se planifye davans epi ede moun, katye w ak kominote w nan enfóme yo.

Ou gen lót pwen ou ka ajoute , mete yo epi pataje yo.

Guerda L Constant

Pou sèvi w

Lidè kominotè patisipan nan fòmasyon CEFOJ 2017-2018-2019

Centre d’Education et de Formation des Jeunes (CEFOJ)

Fòmasyon CEFOJ yo chita sou pwoteksyon anviwonman, Edikasyon Sivik, Devlopman kominotè, dwa moun, sante kominotè.  Pou fòmasyon sa yo rive fèt,  pwofesyonèl ayisyen nan peyi a kou lòt bò dlo aksepte bay Ayiti moso nan sa li te ba li yo. Se konsa pwofesyonèl sa yo aksepte  vinn pataje konesans, diskite, echanje ak jen lidè ki soti nan komin yo. Si wap fè entèvansyon nan komin sa yo, men kèk lidè nan komin yo ke nou fòme ki gen bezwen fomasyon toujou. Ou kapab kontakte yo oubyen vizite yo. Gen kèk enfòmasyon an plis ke lidè sa yo bezwen pou kontinye travay yo. Pou tout bezwen, kontakte CEFOJ pou ou kapab jwenn kontak avèk  yo.

Lis lidè yo ak komin yo reprezante ak bezwen fomasyon yo genyen.

Noms et Prenoms/ Non ak siyatiOrganisation locale/ Ògan LokalCommunes / KominBesoin en formation/ Bezwen Fòmasyon 
Fouron Jean AnesAss des Planteurs de BoyerSt-Jeanfòmasyon nan byogaz
Antreprenarya
Lidèship
John Wroudly Saint JourCOPESSt-JeanSante
Dlo Potab
Pèch
Fouron IsmailleAPBSt-Jean
Lysius DalienCavaillon 
Ulysse ChavanesNOCIDAPCavaillon Sante kominotè
Delenkans jivenil
Anviwonman
Paulette FrancisqueOTEJTorbeckEdikasyon familyal
Sante kominotè
Viv an kominote
Dwa fanm
Sophonie LeblancCJDJTorbeckPwodiksyon
Twalèt sanitè
Synopsy EvensTorbeck
Fleurant EsnaldMFLKG/OPELATorbeck
Mirline MoiseFSDCChantalVIH ak maladi seksyèl
Vyolans sou jan
Teknik agrikol
Emmanuel DorsainvilAJCChantal
Adam LaforetOPAMChantalVeterinè
Sante
Rochenel BelzyORDEMOCoteauxAntreprenarya
Sante Kominotè
Edikasyon
Elvaj
Tercier RejeambsonCoteaux
Jhymy Pierre CastillonORDEMOCoteauxTeknoloji
Sante
Edikasyon
Agrikilti
Jean Dany BarbierMOJADSAquinSante kominotè
Fòmasyon pou vin sekouris
Brice Wolfie-Stael
Geradine GasnelAquin
Roseline DorvilOFACRoche à BateauAntreprenarya
Jean Reles EsperancideODJLPort-SalutPwojè kominotè
Administrasyon
Gerard BenoitOPDAPPort-Salut
Toucel PeterOPDGPPort-à-PimentAgrikilti
Marc Antoine Brumaire FOPPPort-à-Piment
Pierre Danier SouverainOPDSCTTiburonSante kominotè
Pwoteksyon
Milienne LafortuneFanm pa Chita St LouisFomasyon sou Anviwonman ak Sante
Erile Jean-ClaudeMOPSHSt-Louis
Junior PomeraADICARoche à BateauEdikasyon
Sante
Savoir Vivre
Rose Esther Belzi CadetCTERSante
Mod konsomasyon
Twalet sanitè
Adolphe RosebelOTAKLes AnglaisPèch, 
Bathol Jean EtienneOTAKLes AnglaisPèch
Paschler  CadetCEDRAArniquetAgrikilti
Raymond Jean RomainAJEPEArniquetAnviwonman ak sante
Alva FrancineOPDACCamp-PerrinAntreprenarya Atizana
Miguelina CelestinJeunes du MondeCayesDwa moun
Suze Karine DesiraCACEMManicheFòmasyon an sante kominotè

Map vini

Zanmi, kolèg, kolaboratè yo ak tout lòt moun mwen yo

/kijan nou ye? M te pran anpil tan pou retounen sou paj la pou kontinye pataje refleksyon ak nou. Mwen te chaje anpil anpil nan monte desann aktivite fanmi, travay  ak anpil lòt ankò.  Sa pa vle di ke mwen lage sa, okontrè, se nan dyakout la mwen tap ajoute.  Map rekoumanse byento epi mwen swete na li , kòmante epi fèm jwenn fidbak nou. Se ansanm nou ka avanse.

Se toujou menm adrès imèl la pou nou ekrim  :   glcdounie@gmail.com

Kenbe Fèm

 

Sexual abuse of young boys and men

Usually, when we hear talk about sexual violence, the first thing that comes to mind is violence against women and girls (VAWG). In many ways, this is understandable because women and girls are more likely to be subjected to sexual abuse. This can occur through their husbands, partners, strangers, members of their family, etc. The number of women and girls in the world who are subjected to sexual violence is consistently high.

In Haiti, there is no recent statistic which measures the prevalence of sexual violence. However, where numbers of cases are recorded, we see to what extent this situation is present and real, and it does not cease to increase, despite the serious efforts of women’s organisations as well as a new law which has brought to light many incidences of sexual violence.

Aside from sexual violence against women and girls, there exists another form of sexual violence. This form is more hidden, but it is present nonetheless. It is sexual violence against men and boys. It is hidden because, like young girls, young boys are afraid to speak out. Boys are particularly afraid to speak out because of the way their society differentiates girls and boys. However, it is a reality that often occurs and deserves to be talked about because it concerns violence against people. There are no reliable data to measure its occurrence, but there are many reported case in which boys are victims of sexual violence.

It is not easy for boys to speak out about being victims of sexual violence because of the ways men and boys are considered in society. It is challenging because it is not something that is openly talked about. Men and boys in Haitian society are not expected to cry or complain. They are always expected to prove their strength and their masculinity. Men and boys are therefore not able to talk about experiences of sexual violence because such acts are seen as diminishing masculinity. This is what has been evidenced in my discussions with male victims of rape. They expressed their fears of being considered homosexual because of their implication in this act.

This is the reason why many men and boys, victims of rape in Haiti do not speak out. They keep their mouths shut so that society does not mock them or consider them to be gay after having been raped. This aspect of mental suffering because of being silently ostracized from society, as well as the psychological problems associated with sexual violence, trauma and post-traumatic stress mean that men and boys are victims on several levels.

Sexual violence is a criminal act, whether it is done to boys, to women or to girls. It’s a crime that brings much destruction to the victims’ bodies and souls. Both girls and boys suffer terribly after having been subjected to sexual violence, and it is very difficult to limit the terrible consequences in the lives of each victim. All children who have been victims of sexual abuse, whether they are girls or boys, should be offered support.

The following story describes a case I came across:

Jonas (name changed) is 10 years old. He was living with mister Jean, who was paying Jonas’ schooling for him. Jean would have sex with Jonas whenever he wanted to. Jonas carried that secret because he was a child and was afraid to tell anyone. Mister Jean had a public transport business. One day, one of his drivers came by to drop off the day’s earnings. The driver knocked on the door, but didn’t hear a reply. Because he was used to coming and going in the house, he went in anyway, and climbed the stairs to find mister Jean. He saw mister Jean raping the child. He ran down the stairs without saying a word. Mister Jean had not seen him.

The driver told me this story, it had shook him up. My first reaction was to ask him, ‘what did you do?’. He replied that he hadn’t done anything, or told anyone about it. He didn’t tell the police because mister Jean has a lot of power. He didn’t want for him to take revenge on him as an employee, or his family.

The driver was scared to tell anyone about the incident he witnessed. But as he was talking about the event, I thought about the fact that he has a son who is the same age as Jonas. In a way, by not reporting the crime, or interfering in some way, the driver became an accomplice in this crime. He could have called the police anonymously for them to go to the mister Jean’s house, but he said that the servant had seen him in the house while she was cooking, and he was afraid of reprisal.

 

Another case:

Junior was 8 years old when he ended up on the streets. Junior washed and polished cars in order to survive. He slept outside in the street. His mother died when he was born and his father had gone to live with another woman who did not take care of him. He took to the streets because his father used to beat him regularly. His first sexual encounter happened during his very first night on the streets. It was a man who was considered the leader of a group of street children who was responsible. He was someone that all street children would go to for support and security. He was a sort of father figure who was considered to be protecting these children.

Junior is now 17 years old. He told me his story and divulged that almost all children living in the street go through the same experiences of sexual violence.

There are a number of points to be aware of with regards to sexual violence against children.

Children and young people are ashamed to bring up issues of sexual violence, because they are likely to be mocked for it. They are often unaware of any safe place where they are able to bring up these issues without judgment.

Children, whether they are girls or boys, usually don’t talk about these issues and parents are often unaware of what is going on. Parents are unlikely to think about the fact that their children might be subjected to sexual violence even though it does happen to many children. Sometimes it can even happen in school, where children are considered to be safe.

The number of street-children that are also victims of sexual violence is staggering.

 

In an interview I did with young boys living in the street, who are the most common male victims, they told me that their first sexual experiences had been with adult men, some tourists etc.

The problem of sexual violence against children is very real. This situation is exacerbated by political instability. This is the current situation today for children in Haiti. We are in an environment where the existence of abuse in general is not addressed, and where sexual abuse, which is an even more sensitive issue, remains ignored.

While we continue to work on these issues, there are steps parents can take to address this problem. Parents can play a key role in providing a safe environment for their children to learn and share. Parents should open lines of communication with their children, introducing issues of sexual violence, and allowing children to speak openly. This must happen when children are young, before they become too influenced by society’s issues. Children must learn from their parents how to protect themselves, whether it be against members of their family, school staff etc. They need to learn that their bodies are their own private property and that no other person has a right to touch them. They must learn that they need to speak up any time a person attempts to touch them inappropriately.

Parents must talk about these issues in a very clear manner with their children, and provide a non-judgemental space for their speak up as soon as they feel something is not right. Many children are afraid of their parents. Sometimes, adult perpetrators will threaten children, telling them they will take revenge on them or members of their family if they say anything.

Schools also have a responsibility to address this issue. They should make children aware of the existence of sexual violence, inform them how to protect themselves from it, and how to recognise signs that a person might be an abuser.

All children who are in a centre or orphanage must also be made aware. The director or manager should provide a forum for children to learn about these issues and discuss them in a safe and confidential environment.

In Haitian society, men who commit acts of sexual violence against other men or boys are considered to be homosexuals. However, it is important to know that sexual orientation and homosexuality are not connected to sexual violence. The life choices of a person, and their sexual orientation, do not predetermine one’s likelihood to be an abuser. To be a ‘masisi’ or ‘homosexual’ does not mean that you are someone who commits sexual violence.

People who commit acts of sexual violence are suffering from a form of illness, and they are entitled to seek the care they need.

Meanwhile, it is necessary now that much reflection is done by human rights organisations and organisations which fight against sexual violence against women and girls so that they bring into consideration issues of sexual violence against men and boys as well.

 

La chaîne de Protection des enfants et la réalité communautaire

Quand les leaders politiques (en poste, futurs candidats) et religieux du département de Nippes se réunissent pour réfléchir sur la Protection de l’enfant, ça donne de l’espoir et de l’encouragement.  Des réflexions pertinentes, basées sur les réalités locales sont explorées et des pistes de solution sėrieuses, originales ont été proposėes…….. pour protéger les enfants, en particulier, ceux vivant dans les communautés.

Il existe des lois et des structures établies pour protéger l’enfant comme par exemple la structure de la chaîne de protection de l’enfant qui comprend la Brigade de Protection des Mineures (BPM), le Tribunal de Paix, l’Institut du Bien-Être social /IBESR(qui assure à lui seul plusieurs services notamment les services de Protection, de prostitution, de la délinqunace juvénile, le service social de la prison), l’office de la Protection citoyenne, et le Tribunal pour Enfant. Cette structure n’est pas adaptée à la réalité communautaire du pays. Il est presqu’impossible pour un paysan dont l’enfant est victime d’abus d’entreprendre des démarches auprès du juge pour enfant du Tribunal civil de son département, car non seulement, il n’a pas les moyens financiers pour couvrir ses frais de transport, mais il court le risque de se sentir humilier et isoler dans l’environnement du Tribunal (où le langage utilisé lui est tout à fait inconnu), sans mentionner les difficultés rencontrées tout le long du trajet où les routes sont en très mauvais état..

Le pays dispose d’un seul Tribunal pour enfant qui est basé à Port-au-Prince et un juge pour enfant dans chaque tribunal dans les dix (10) départements du pays. Ce sont des efforts considérables. Nous avons dans les communautés une structure locale déjà établie avec les CAZECS et les AZECS, il faut en tenir compte et travailler avec les représentants locaux du gouvernement. Ils peuvent constituer le prolongement de la chaîne de protection de l’enfant dans les communautés rurales parce qu’ils sont sur place, et connaissent mieux que quiconque les réalités du monde rural.  Dans les communautés, ces leaders locaux jouent le rôle du juge et les gens sont plus confiants d’aller vers eux pour rėsoudre leurs conflits au lieu de se rendre en ville.. En plus, la plupart des institutions (gouvernementale et non gouvernementale) acceptent difficilement de se rendre dans les zones reculées du pays à cause de l’état de délabrement des routes. Bien entraînés sur les aspects légaux, ils peuvent contribuer énormément dans la lutte contre la maltraitance des enfants.

L’utilisation de la technologie sera d’un apport précieux et renforcera cette collaboration. Un simple ordinateur portable, rechargeable au moyen d’énergie solaire peut faciliter la transmission automatique des informations en temps réel entre les leaders locaux et les acteurs de la chaîne de protection sur la situation des enfants dans les diverses régions du pays. Ce qui réduira la vulnérabilité des enfants et facilitera des prises de decision rapide parmi les acteurs.

La formation des leaders est importante pour lutter contre la maltraitance des enfants surtout ceux des communautés rurales. Sans la valorisation réelle de leurs réflexions, sans la prise en compte de leurs suggestions, leur participation dans les discussions et les démarches, il sera difficile de parler de protection, comme dit le proverbe créole

“se lave men souye atè”.

“NATIONAL CHILD PROTECTION PLAN, AN EFFECTIVE TOOL TO PROTECT OUR CHILDREN”

“National Protection Plan, an effective tool to protect our children”

The social, political and economic difficulties of Haiti further weakens the children of our country, especially those with special needs, like street children, children with disabilities, those who work in the fields, in families known as “restavek (Children in servitude)” … .. .., most of these children are abused, have no identity, and do not enjoy the privileges and prerogatives of citizens.

In 2000, a group of institutions in Haiti had begun to reflect on the development of a national child protection plan. At the time, the organization that had led such an initiative had discontinued its operations in Haiti, and there had been no follow-up. Six years later, more precisely, in October 2006, UNICEF and the Ministry of Social Affairs (MAST) had completed a two-day symposium with the aim to validate the national protection plan for the children in difficult circumstances (Le Nouvelliste, December 6, 2006). This plan should provide the framework for assistance to children. On this occasion, the Minister of MAST promised in a speech given at the opening of the symposium, to follow up and seek the approval of the Council of Ministers and the Prime Minister, stating the following, “ Our goal for the National Child Protection Plan (PNP) is to provide every child the best conditions to grow and flourish.” Nothing was done, priority actions and implementation mechanisms proposed in the document over a period of five years had not been realized. In April 2012, the Institute of Social Welfare and Research (IBESR) invited the actors who were involved in child protection to a meeting to rethink the system of protection provided to children, and to develop a strategic protection plan for 2012-2017.

If the document of National Child Protection Plan developed in 2006 is an important tool, indispensable in the national effort to eradicate violence against children in Haiti, the strategic plan for its implementation is even more so as it enables players in the protection chain (IBESR, MAST, National Office of Citizen, Peace Court ), civil society, government and non-government institutions, and leaders of rural communities, to focus their field intervention.

This is an important project, vast, for the state to take leadership with the support of international, national and civil society, to take appropriate measures and initiatives to actively fight against child abuse. It must be based on the present situation of the country and the local structures in place to be useful in carrying out this work. In fact, CASECS (the Boards of Directors of the Communal Sections, ASECS (the assemblies of the Communal Sections )
IBESR (Institute of Social Welfare), and other community leaders are needed to reach remote areas of the country where most children come from, it is the daughters and sons of the members of rural communities who are most affected by the abuse … … These local actors (CASECS, ASECS …) represent the local authority and, being more aware of the situation in their specific communities, can be an extension of the various actors in the protection chain (IBERS, MAST, BPM, Juvenile Court, Office of Citizen Protection, Peace Court) for children in their respective areas, inaccessible to most. The translation of such a document in both languages of the country is important to guide the actors working in Child Protection.

Today, our legal framework to protect children is strengthened with the adoption and ratification of several International and national instruments (opportunity to be taken to eradicate violence against children). Despite this significant advancement at the legal level, a concrete response needs to occur at the national level. We are witnessing a significant blockage, it is difficult to cross from theory to practice and curb the abuse of children. Indeed, it is difficult to address this issue without touching the problems that plague Haitian society (social, political, economic) … This is why a political decision must be taken to protect children against all kinds of violence, and why it is essential that the actors work together, coordinating their efforts. As long as the field interventions are not coordinated, and are not within a comprehensive strategic plan that takes into account local realities of the country, as long as institutions continue to work independently, it will be difficult to arrive at a concrete outcome.

Difficult or not, we must all address the structural causes of violence against children. By developing appropriate resources and expertise necessary to meet the real needs of children in cities and in rural communities, the abuse of children can be ended once and for all. The fight against child abuse needs to be seen no longer as being merely helpful, but as moral and legal obligations.

An approach that involves everyone, especially rural communities whose reflections are rarely considered is essential.

” Le Plan National de Protection , un outil efficace pour protéger nos enfants »

 ” Le Plan National de Protection , un outil efficace pour protéger nos enfants  »

La situation sociale, politique et économique difficile d’HaÏti fragilise davantage celle des enfants du pays, spécialement ceux avec des besoins à caractère spéciaux comme par exemple, les enfants de rue, les enfants handicapés ,ceux qui travaillent dans les champs, dans les familles appelés «restaveks», ….. .. La plupart de ces enfants sont maltraités, n’ont aucune identité et ne jouissent pas des privilèges et prérogatives en tant que citoyens.

En l’année 2000, un groupe d’institutions en Haiti avait commencé à réfléchir sur l’élaboration d’un plan national de protection de l’enfant. À l’époque, l’organisation qui avait le leadership d’une telle initiative avait discontinué ses activités en Haïti, et il n’y avait eu aucun suivi. Six années plus tard, plus précisément, le mois d’octobre 2006, l’UNICEF et le Ministère des Affaires Sociales (MAST) avaient réalisé un symposium de deux jours dans l’objectif de valider le plan national de protection en faveur de l’enfant en situation difficile (Le Nouvelliste , 6 décembre 2006). Ce plan devrait servir de cadre de référence pour venir en aide aux enfants. En cette occasion, le ministre du MAST, dans son intervention, avait promis d’assurer le suivi et de solliciter l’approbation du conseil des Ministres et, le Premier ministre, à l’ouverture de ce symposium, s’était exprimé ainsi «  Notre but avec le Plan national de protection de l’enfant (PNP) est de donner à chaque enfant les meilleures conditions pour grandir et s’épanouir ». Rien n’a été fait, les actions prioritaires et les mécanismes de mise en œuvre proposés dans le document sur une période de cinq ans n’avaient pas été concrétisés. Au mois d’avril 2012, I’Institut du Bien-Être Social et de Recherches (IBESR) avait invité les acteurs qui intervenaient dans la protection de l’enfant à une rencontre pour repenser le système de protection accordé aux enfants et élaborer un plan stratégique de protection pour la période de 2012-2017.

Si le document du Plan National de protection de l’enfant élaboré en 2006 est un outil important, indispensable dans la démarche nationale pour l’éradication de la violence faite aux enfants en Haiti, l’élaboration du plan stratégique en vue de son opérationnalisation l’est encore davantage pour permettre aux acteurs de la chaîne de protection (IBESR, MAST, Office National du Citoyen, Tribunal de Paix) ,la société civile, les institutions gouvernementales et non-gouvernementales, les leaders des communautés rurales… de mieux orienter leur intervention sur le terrain.

C’est un projet important, vaste, il incombe à l’état de prendre le leadership avec le support des institutions internationales, nationales, la société civile pour lutter activement contre la violence faite aux enfants et prendre des mesures et initiatives appropriées. Il doit être basé sur la réalité du pays et les structures locales en place doivent être utilisées dans la concrétisation de ce plan. En fait, l’aide des CASECS, ASECS, des leaders communautaires est nécessaire pour toucher les zones éloignées du pays ou la plupart des enfants sont originaires, ce sont les filles et les fils des membres des communautés rurales qui sont les plus touchés par la maltraitance…..,.Ces acteurs locaux (CASECS, ASECS…) représentent l’autorité locale et connaissent mieux les réalités profondes de leurs commuanutés, ils peuvent constituer le prolongement des différents acteurs de la chaine de protection (IBERS, MAST, BPM, Tribunal pour Enfants, Office de la protection du Citoyen, Tribunal de Paix) de l’enfant dans leurs zones respectives, difficiles d’accès pour la plupart. La traduction d’un tel document dans les deux langues du pays est importante pour guider les acteurs travaillant dans la Protection de l’enfant.

Aujourd’hui, notre cadre légal pour protéger les enfants est renforcé avec l’adoption et la ratification de plusieurs instruments nationaux et Internationaux  (opportunité à saisir pour éradiquer la Violence faite aux enfants). Malgré cette avancée importante au niveau légal, une réponse concrète, réelle au niveau national tarde à voir le jour. On assiste à un blocage important, difficile à franchir pour passer de la theorie vers la pratique et freiner la Violence faite aux enfants. En effet, il est difficile d’aborder cette question sans toucher les problèmes qui rongent la société haïtienne (social, politique, économique)… C’est pourquoi une décision politique doit etre prise pour protéger les enfants contre toutes sortes de violence et qu’il est indispensable que les acteurs travaillent ensemble, coordonnent leurs efforts. Tant que les interventions sur le terrain ne sont pas coordonnées, ne relèvent pas d’un plan stratégique global qui tient compte des réalités locales du pays, tant que les institutions continuent à travailler de façon indépendante, il sera difficile d’arriver à un résultat concret.

Difficiles ou pas, nous devons adresser ensemble les causes structurelles de la Violence faite aux enfants, mettre en place des moyens et des compétences spécialisées, appropriées ,nécessaires, pour répondre aux besoins réels des enfants dans les villes et dans les communautés rurales pour qu’enfin, la lutte contre la violence faite aux enfants, ne soit plus vue comme de la serviabilité mais comme des obligations morales et juridiques.

Une démarche qui implique tout le monde, particulièrement les communautés rurales dont les réflexions sont rarement considérées.

Guerda

16 Days of Activism / Addressing GBV in Haiti

http://www.vitalvoices.org/blog/2014/11/16-days-activism-addressing-gbv-haiti

16 Days of Activism | Addressing GBV in Haiti

BY GUERDA CONSTANT

Gender-based violence in Haiti is present, yet subtle. The women we work with in our community still depend on men to meet their family’s needs and their participation in community meetings is low. Since the women typically have children who require their attention, it makes it difficult for women to engage in activities that are imperative to their own personal growth and development. We do provide various activities for our women such as dialogue groups that provide a forum for women to discuss complex issues as well as host leadership trainings. We also encourage women to take leadership roles on local committees such as the Committee of Childcare and Mutual Solidarity.

The Light of Life Foundation’s approach to gender-based violence is unique because it is based on participation and reflection. It involves the use of text as well as pictures to address different topics such as rape, child abuse, reproductive health, and child domesticity.
The texts create and encourage discussions between men and women who are actively involved in our reflection circles. As a result of this dialogue, men have begun to realize that women are capable of reflection and that these conversations, although slow-moving, directly benefit women and children. We feel that our work is designed to help build a society that is based on social justice and equality for both men and women.

Seeing men and women sit together to think about problems within their communities is great. As a result of this facilitated dialogue, our reflection circles have enabled several couples to reconcile marital differences, and have also provided a platform for women to request communication and dialogue from their male partner.

By not addressing gender-based violence issues directly, but rather using methods that facilitate discussions regarding common problems, we have eliminated the tension between men and women when discussing gender equality.
The struggle for equality between men and women goes beyond the issue of equalization. It is imperative, essential, and useful for the well-being of humanity; it is a well-being that concerns everyone in their sphere of activity, and thus, everyone should work to achieve it. For us in Haiti, ending violence against women begins with improving women’s access to education and promoting their economic independence. It is important that we, as an organization, continue to facilitate integration and support women who aspire to hold political positions.

To reduce gender-based violence, it is crucial that we train our Haitian women and equip them with the necessary skills to become leaders; establishing a level playing field for men and women will promote change within our system.